Bezpośrednia Likwidacja Szkód Liberty

Jakie warunki należy spełnić aby likwidować szkodę u swojego ubezpieczyciela.

Zgłoszona szkoda może być objęta systemem BLS, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki:

• W kolizji uczestniczyły tylko dwa pojazdy

• Zaistniała szkoda nie była szkodą bezkontaktową oraz nie wystąpiła szkoda na osobie u jakiegokolwiek z uczestników kolizji
• Poszkodowany posiada w dniu zgłoszenia szkody ubezpieczenie OC komunikacyjne w Liberty
• Poszkodowany dysponuje oświadczeniem sprawcy lub o zdarzeniu została powiadomiona jednostka policji, która sporządziła dokument, w którym określony został sprawca zdarzenia ubezpieczeniowego
• Szkoda wystąpiła na terytorium RP i sprawca posiada ubezpieczenie OC zawarte w zakładzie ubezpieczeń wykonującym działalność na terytorium RP
• Szkoda nie została zgłoszona przez poszkodowanego w innym zakładzie ubezpieczeń
• Właścicielem uszkodzonego pojazdu jest osoba występująca z roszczeniem (brak cesji, pojazd nie jest leasingowany)
• Wypłata odszkodowania obejmuje swoim zakresem wyłącznie szkody z tytułu:
– uszkodzenia pojazdu
– wynajmu pojazdu zastępczego
– holowania
– parkowania
– dodatkowe badanie techniczne wymagane przepisami prawa.